गढ़वाळी बैबिल डैमो


गढ़वाळी बैबिल

 

भै-बेणौं हमरि ईं वेपसाइड मा आप तैं अपणी गढ़वळी बोलि मा बैबिल पड़णु खुणि मिलली, अभि केवल यूहन्‍ना अर याकूब की पत्री ही च। 

अर येका दगड़ा मा तुमतै एक शब्दकोष भी मिललु, ज्यां को मतलब च कि अगर तुमतै कै शब्द का बारा मा पता नि हो, त तुमतै यांमा पता चललु की वेको मतबल क्या च।